NB338-4B | Smoke Detector Latching and Buzzer No Hush Button | Ideal Webshop